Завършени проекти

Проект "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи"

ec

 

Проектът "РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ", договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01 от 03.02.2021 г., финансиран от Оперативна Програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд, се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ). 

Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

Проектът "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)" се изпълни от Фондация Център за имиграция и интеграция в партньорство с Фондация Център за модернизиране на политики.

Повече информация за проекта можете да намерите на страницата на Фондация Център за имиграция и интеграция.

„Младежите участват“

Проектът „Младежите участват"се изпълнява в партньорство с организациите CivisPlus, Гърция и Младежка федерация, Турция цели да увеличи участието в младежки дейности на граждани на трети държави, живеещи в страната, в помощ на интеграцията им в обществото. По-конкретно проектът си поставя за цел да:

LinguaINCLUSION Европейски модели и добри практики за езикова интеграция на деца-имигранти в началните училища

Цел:

Оптимизиране на капацитета на училищната система за посрещане на увеличаващото се присъствие на деца-имигранти и за осигуряване на гъвкави и интегриращи методи за усвояване на езика от деца на граждани на трети страни.

Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество

"Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество", съфинансиран от Европейския фондза интеграция на граждани на трети стран, "Интегрирана схема за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейности, които имат за цел да приложат на практика Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигрантите в ЕС", да създадат методология за напредък и да изградят необходимия капацитет". 

Основните цели на проекта са: