Проект „Цифрови доброволци“

Центърът за имиграция и интеграция (ЦИИ) в партньорство с Фондация Арт Инициативи започва изпълнението на проект „Цифрови доброволци“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът цели да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация.

За постигане на общата цел са формулирани три конкретни цели:

  • Да установи кои са общинските услуги, най-често използвани от жителите на община Радомир, с акцент върху хората с ограничена мобилност (възрастни хора и хора с увреждания);
  • Да установи какво възпрепятства жителите на община Радомир и особено хората с ограничена мобилност да използват електронни административни услуги;
  • Да повиши информираността и интереса на местните жители за електронните административни услуги.

Обща стойност на проекта е 56 871,72 лв., от които 48 340,96 лв. европейско и 8 530,76 лв. национално съфинансиране.

Повече за проекта можете да прочетете в ИСУН 2020.

------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Арт Инициативи и Фондация Център за имиграция и интеграция и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Комуникация по проект "Цифрови доброволци" - плакат

Целта на проекта е да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация.

Проектът се изпълнява от Фондация Арт Инициативи в партньорство с Фондация "Център за имиграция и интеграция" и е с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП "Добро управление".

 

Резултати от проучването в рамките на проект "Цифрови доброволци"

Резултати от проведеното проучване можете да разгледате в презентацията.

Аналитичен доклад за ползване на електронни административни услуги от гражданите

Целта на проекта е да допринесе за по-активно преминаване към електронни административни услуги на община Радомир и осъществяване на действия за подпомагане на общинската администрация.

Проведе се онлайн представяне на резултатите от проучването в рамките на проект "Цифрови доброволци"

На 13 февруари от 11:00 часа бяха представени резултатите от проведеното проучване за най-често използваните услуги в община Радомир. По време на онлайн събитието г-жа Трифонова от Центъра за имиграция и интеграция даде примери как може да се подобри предоставянето на електронни административни услуги и какви пречки екипът е идентифицирал по време на проведеното проучване.

Документален преглед на нагласите към информационните технологии и цифровизацията, проведени в други държави

Документален преглед на изследвания на нагласите към информационните технологии и цифровизацията, проведени в други държави, за поставяне на проучването от качествен тип, предмет на Дейност 2 от проекта, в контекст.

 

------------------

Наръчник за доброволци

Задачата на доброволците е да показват на хората на място как се използват е-услугите. Те ще оказват съдействие на жителите на селата в община Радомир.

Наръчникът предоставя указания за демонстрация и обучение за използването на електронни административни услуги.

 

------------------

Оценка на доброволческата акция

Целта на доброволческата акция беше да повиши информираността и интереса на местните жители към електронните общински административни услуги чрез формиране на група доброволци, които да показват е-услугите на хората на място. Доброволческата акция беше проведена в периода октомври – декември 2023 г. в села на територията на община Радомир. Доброволците оказаха съдействие на жителите на селата да се запознаят с възможностите, които им предоставят е-услугите, да изпробват употребата им и да се уверят в техните предимства.