Проект "РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ"

ec

 

Проектът "РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ", договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01 от 03.02.2021 г., финансиран от Оперативна Програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд, се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ). 

На дневен ред в обществото отново е промяната или дори приемането на изцяло нова Конституция на Република България. Един от основните аргументи за дневния ред на НС и обществото, не на последно място, са проблеми във функционирането на съдената власт и разклатено доверие в институциите ѝ.

Познаването на изминалия път от самото създаване на новата Конституция и модела на съдебна власт в нея, през вариантите на модела, въвеждани в определени моменти от 30-годишното действие на  Конституция на Република България, до пътищата и перспективите, които стоят пред съдебната власт е от особена важност за информирано включване в дебатите за активен граждански контрол върху качеството на предлаганите промени. 

Екипите на Центъра за модернизиране на политики и Центъра за имиграция и интеграция вярват, че по-активното включване на гражданския сектора при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа на съдебната система е пряко свързано с увеличаване на гражданския контрол върху реформата, нейното качество и доверието в съдебната система. 

Проектът включва дейности по събиране на информация и независим анализ на развитието на конституционния модел на съдебната система; анализ на предлаганите и приемани промени за съдебната власт. Предвиден е дебат с професионалната общност, представители на Гражданското общество и държавното управление, който ще допринесе за подобряване на съдебната система, пренасяне и популяризиране на добри практики. В резултат ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.

------------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.