Проект "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи"

ec

 

Проектът "РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ", договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01 от 03.02.2021 г., финансиран от Оперативна Програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд, се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ). 

На дневен ред в обществото отново е промяната или дори приемането на изцяло нова Конституция на Република България. Един от основните аргументи за дневния ред на НС и обществото, не на последно място, са проблеми във функционирането на съдената власт и разклатено доверие в институциите ѝ.

Познаването на изминалия път от самото създаване на новата Конституция и модела на съдебна власт в нея, през вариантите на модела, въвеждани в определени моменти от 30-годишното действие на  Конституция на Република България, до пътищата и перспективите, които стоят пред съдебната власт е от особена важност за информирано включване в дебатите за активен граждански контрол върху качеството на предлаганите промени. 

Екипите на Центъра за модернизиране на политики и Центъра за имиграция и интеграция вярват, че по-активното включване на гражданския сектора при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа на съдебната система е пряко свързано с увеличаване на гражданския контрол върху реформата, нейното качество и доверието в съдебната система. 

Проектът включва дейности по събиране на информация и независим анализ на развитието на конституционния модел на съдебната система; анализ на предлаганите и приемани промени за съдебната власт. Предвиден е дебат с професионалната общност, представители на Гражданското общество и държавното управление, който ще допринесе за подобряване на съдебната система, пренасяне и популяризиране на добри практики. В резултат ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.

------------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Доклад с разработени 3 базови варианта за развитие на модела на съдебната власт

Проектът "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи" е съвместна инициатива на Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за интеграция и имиграция (ЦИИ), насочена към активно включване на гражданския сектора при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа на съдебната система е пряко свързано с увеличаване на гражд

Предложения за усъвършенстване на модела за развитие на съдебната

 

На 30 юни 2022 г, в залата на 3 етаж на „Съюз на юристите в България“, ул. „Пиротска“ № 7, се проведе публично обсъждане на референти модели за усъвършенстване на  съдебната власт.

Дискусия за развитието на съдебната система в България

 

На 30 юни 2022 г, в залата на 3 етаж на „Съюз на юристите в България“, ул. „Пиротска“ № 7, се проведе публично обсъждане на референтни модели за усъвършенстване оганизацията на съдебната власт. 

Публична дискусия на предложените конституционни модели

pic

На 30 юни 2022 г., четвъртък, в залата на Съюза на юристите партньорите по проекта ЦМП и ЦИИ проведоха публично обсъждане на проекто-модели на съдебната власт, резултат от дейностите на проекта "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи".

Публично обсъждане на референти модели на съдебната власт

pic

На 30 юни 2022 г, в залата на 3 етаж на „Съюз на юристите в България“, ул. „Пиротска“ № 7, на 30 юни 2022 г. от 11 часа, ще се проведе публично обсъждане на референти модели на съдебната власт.

Он-лайн интерактивен архив на развитието на Конституцията на Република България

ec

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е създаден он-лайн интерактивен архив на развитието на КРБ с улеснен достъп.

Доклад анализ за измененията на КРБ в частта съдебна власт след 1991 г. – хронология и въздействия

ec

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е изготвен доклад „Анализ за измененията на КРБ в частта съдебна власт след 1991 г. – хронология и въздействия.“

Доклад – анализ за хронологичната последователност и решенията при приемането на модела на съдебната власт в КРБ 1991 г.

ec

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е изготвен доклад „Анализ за хронологичната последователност и решенията при приемането на модела на съдебната власт в КРБ 1991 г.“

Плакат

Плакат, представящ целите и очакваните резултати от проекта “Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи” се изпълнява от Фондация “Център за модернизиране на политики” в партньорство с Фондация “Център за имиграция и интеграция” с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП Добро управление.

Създадена е база данни с документи и архиви в „Гражданската платформа за проследяване и оценка на Съдебната система“ на www.betterjustice.bg

Проект "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи"

ec

 

Проектът "РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ", договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01 от 03.02.2021 г., финансиран от Оперативна Програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд, се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ).