Публична дискусия на предложените конституционни модели

pic

На 30 юни 2022 г., четвъртък, в залата на Съюза на юристите партньорите по проекта ЦМП и ЦИИ проведоха публично обсъждане на проекто-модели на съдебната власт, резултат от дейностите на проекта "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи". Дискусията е съществен елемент от усилията на екипа  да насърчи информирано участие в разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа на съдебната система предвид нейната обществена значимост. 

Експерти на партньорските организации представиха преглед на формирането на конституционния модел на съдебната система в България и конституционните модели на съдебните системи на държави членки на Европейския съюз. На тази основа бяха обсъдени перспективи за усъвършенстване на конституционния модел на българската съдебна система.

Във встъпителните си думи председателят на Съюза на юристите в България (СЮБ) Владислав Славов подчерта, че в навечерието на 31-годишнината от приемането на Българската Конституция и 20 години от прилагане на Стратегии за реформиране на съдебната система направеното до момента е фрагментарно и оценките, които системата получава, са устойчиво негативни. Той представи и инициативата на СЮБ за задълбочен професионален анализ и дебат, посветен на проблемите и перспективите пред системата, с покана към Народното събрание, Министерски съвет и Президентството. Г-н Славов обърна внимание, че в този контекст събраната и обработена информация би била изключително полезна за широк кръг участници. Всички използвани документи - дебати и решения на Кръглата маса (1990 г), внесени 18 проекта на Конституция и един модел на структура и съдържание на Конституция, стенографски протоколи от работата на подкомисията „Съд и Прокуратура“ към Комисията за изработване на проект на Конституция на РБ, стенографски протоколи от работа на самата Комисия, цялата документация за всяко внесено предложение за изменение на Конституцията – могат да бъдат намерени на http://betterjustice.bg/constitution.

При формулиране на предложените модели са използвани голям брой референтни документи на Съвета на Европа, Комитета за правата на човека към ООН, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и обстоен преглед на академичната литература с предмет конституция и съдебни системи.

В обсъждането взеха участие професионалисти от Върховния административен съд, Асоциацията на прокурорите в България, Съюза на съдиите в България, Камерата на следователите в България, Съюза на юристите, БАН, Софийски адвокатски съвет, граждани.