Доклад – Преглед на моделите на съдебна власт на държавите членки на Европейския съюз

logo

 

Проектът "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи" е съвместна инициатива на Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за интеграция и имиграция (ЦИИ), насочена към активно включване на гражданския сектора при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа на съдебната система е пряко свързано с увеличаване на гражданския контрол върху реформата, нейното качество и доверието в съдебната система, в контекста на обществения дебат за промени в конституционната регламентация на съдебната власт.

Публикуване е Доклад – Преглед на моделите на съдебната власт на държавите членки на ЕС, който проучва конституционните модели на съдебната власт в държави членки на Европейския съюз. Той е част от изпълнението на дейност 2 от проекта. 

Съдържа:

 • Общо описание и класификация на конституционните/устройствените модели на съдебната власт в ДЧ;
 • Детайлизиране на проучването на моделите на съдебните системи с цел завършване на класификацията на моделите на съдебните системи на държавите членки;
 • Групиране на държавите по ключови елементи на моделите на съдебните им системи; 
 • Определяне на приложимостта на моделите на съдебните системи към българския модел;
 • Описание на конституционните уредби на:
  • Италианска Република
  • Френска Република
  • Република Хърватия

 

Целия текст на доклада може да видите тук. (PDF)

  

Проектът "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи" е съвместно разработен от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за интеграция и имиграция (ЦИИ) и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01/03.02.2021 г.

-------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и  Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.