Повече разнообразие, по-малко дискриминация на пазара на труда

logo Di&Di

Проектът Di&Di изработва стратегии за успешна интеграция на местния/националния пазар на труда за:

  • квалифицирани младежи с миграционен опит 
  • жени с миграционен опит и ниска квалификация

Основни дейности на проект Di&Di:

  • Обучение на квалифицирани младежи и жени с ниска квалификация с миграционен опит за идентифициране и оценяване на техните умения и компетентности, за отваряне на възможности за заетост или нова професионална кариера със специалната цел да се увеличат техните творчески компетентности и предприемачески дух и между тях да бъде обменен разнообразен опит - с началoна проектирането януари2014 г. и експериментално прилагане във всяка държава от януари 2015 г.
  • Насоки за професионалисти, подкрепящи или назначаващи на работа квалифицирани младежи или жени с ниска квалификация с миграционен опит, как да отчитат техните специфични нужди и техния потенциал в ежедневната си практика - началoна проектиранетоюни 2014 г. и експериментално прилагане във всяка държава отянуари 2015 г.
  • Създаване на съвет от експерти, работещи в областта на социалната и икономическата интеграция (асоциации, местни власти, компании ...) за събиране на практика и изводи от обучението и насоките, предоставени от проекта Di&Di в местен и национален контекст с начало пролетта на 2014 г.
  • Предоставяне на продуктите и резултатите от проекта Di & Di на мрежите на мигранти и професионалисти в областта на миграцията (специалисти по заетостта, местна администрация, образователни институции и центрове за обучение) чрез интернет сайта и националните блоговес начало пролетта на 2014 г.

Di&Di е проект в рамката на европейската образователна програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (Трансфер на иновации).Той се изпълнява от консорциум от шест организации в пет държави:

Основните иновации на проекта Di&Di са:

  • да обобщи методите на интеграционните стратегии за целевите групи с приноса на партньорите от пет европейски държави 
  • обучението на младежите и жените имигранти ще бъде проектирано въз основа на резултатите от предишни проекти.

Обучението и насоките на проекта Di&Di ще бъдат адаптирани за всеки национален контекст (Франция, Германия, България, Италия и Швейцария) и поставени в обща рамка за ЕС.