Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество

"Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество", съфинансиран от Европейския фондза интеграция на граждани на трети стран, "Интегрирана схема за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейности, които имат за цел да приложат на практика Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигрантите в ЕС", да създадат методология за напредък и да изградят необходимия капацитет". 

Основните цели на проекта са:

  • да изследва, опише и анализира политиките за интергриране на граждани на трети страни в пет държави-членки на ЕС и да формулира насоки за възможното им прилагане към ситуацията в България;
  • да разработи методология за наблюдение и оценка на политиката за интеграция на имигрантите и нейното актуализиране;
  • да опише и начертае план на набора от данни, необходими да се предоставят за процеса на подобряване на интеграционните мерки въз основа на анализа на текущото състояние на наличните данни