Конституционен модел на съдебната система

Плакат

Плакат, представящ целите и очакваните резултати от проекта “Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи” се изпълнява от Фондация “Център за модернизиране на политики” в партньорство с Фондация “Център за имиграция и интеграция” с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП Добро управление.

Създадена е база данни с документи и архиви в „Гражданската платформа за проследяване и оценка на Съдебната система“ на www.betterjustice.bg

Проект "РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ"

ec

 

Проектът "РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ", договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01 от 03.02.2021 г., финансиран от Оперативна Програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд, се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ).