За нас

Центърът за имиграция и интеграция е организация с идеална цел в обществена полза, регистрирана с дарения на своите основатели. ЦИИ работи за постигането на следните цели:

  • разработване и прилагане на комплексни, новаторски и интердисциплинарни образователни, научни и културни програми, свързани с напредъка на гражданското общество в България и увеличаването на гражданското участие в процеса на правене на политики;
  • проучване и подпомагане на социалната интеграция и личната реализация на млади хора и лица в уязвимо социално-икономическо положение, включително етнически малцинства, бежанци и мигранти;
  • разработване и прилагане на съвременни форми и подходи за защита на човешките права на бежанци и мигранти, борба с расизма и ксенофобията, развиване на междукултурен диалог и интеграция;
  • изследване на политиките, свързани с трансграничната миграция на лица и с предоставянето на убежище; разработване на концепции, стратегии и модели за тяхното подновяване и подобряване, съгласно със световните процеси и с членството на България в ЕС;
  • организация и координация на инициативи за сътрудничество между европейските организации в контекста на общата политика на ЕС за търсещите убежище и мигрантите;
  • методологически, технически и експертен обмен на знания и информация.