Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда

Завърши изпълнението на проект „Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда”

Завърши изпълнението на дейност 3 „Оценка на законодателния процес”, а с това и целият проект „Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда”.

В рамките на дейност 3 са изработени и тествани два пакета препоръки за подобряване на законодателния процес, които са отправени до председателя на Народното събрание и до министър-председателя. 

Писмата и препоръките можете да разгледате на интернет сайта на Фондация „Център за модернизиране на политики“.

---------------

Завърши изпълнението на дейност 2 „Оценка на законодателния процес“

Завърши изпълнението на дейност 2 „Оценка на законодателния процес“ на проект "Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда". На база на изработени обективни критерии е избрана втората парламентарна сесия на 47-то Народно събрание, която да бъде изследвана и оценена.

Публикувани са два доклада по проект „Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда“

Главната цел на проект „Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда“ е чрез граждански мониторинг да се допринесе за повишаване на качеството на законодателството, по-добра регулаторна и бизнес среда, допринасящи за открито и от-говорно управление в полза на обществото.