Завърши изпълнението на проект „Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда”

pic

Завърши изпълнението на дейност 3 „Оценка на законодателния процес”, а с това и целият проект „Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда”.

В рамките на дейност 3 са изработени и тествани два пакета препоръки за подобряване на законодателния процес, които са отправени до председателя на Народното събрание и до министър-председателя. 

Писмата и препоръките можете да разгледате на интернет сайта на Фондация „Център за модернизиране на политики“.

---------------

Проект „Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда“ е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор No BG05SFOP001-2.025-0128-С01/29.8.2022 г. и се изпълнява от Фондация „Център за модернизиране на политики“ в партньорство с Фондация „Център за имиграция и интеграция“.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики“ и Фондация „Център за имиграция и интеграция“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.