Публикувани са два доклада по проект „Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда“

pic

Главната цел на проект „Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда“ е чрез граждански мониторинг да се допринесе за повишаване на качеството на законодателството, по-добра регулаторна и бизнес среда, допринасящи за открито и от-говорно управление в полза на обществото.

Публикувани са два доклада, които допринасят за изпълнението на Етап 1 на проекта, а именно анализ на разпоредбите на приложимите нормативни източници в т.ч. Конституцията, Закона за нормативните актове, Правилник за работата на Народното събрание, и др. Целта е извеждане на законно определените принципи и ценности за провеждане на добър законодателен процес:

  1. Сравнителен анализ на нормативно определените процедури при законодателни инициативи от МС и народни представители

  2. Доклад за общоприложимите принципи и критерии за оценка на законодателния процес 

---------------

Проектът Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", договор No BG05SFOP001-2.025-0128-С01/29.8.2022 г. и се изпълнява от Фондация „Център за модернизиране на политики“, в партньорство с Фондация „Център за имиграция и интеграция“.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Фондация за „Център за имиграция и интеграция“. и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.