Представяне на експериментални инструменти за повишаване използването на електронни административни услуги

pic

На 15 август екипът ни представи експериментални инструменти за повишаване използването на електронни административни услуги. 

Презентации от събитието:

Експериментални методи за насърчаване на използването на електронни административни услуги

Експериментални методи за насърчаване на използването на електронни административни услуги - технически характеристики

-----------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ) и Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.