Здравеопазване

В областта на здравната политика основните направления, в които порталът ще визуализира данни са:

 • Детска смъртност
 • Продължителност на живота;
 • Политика за лекарствените продукти;
 • Лечебни заведения за болнична помощ.

Други набори от данни, които засягат посочените направления или преставляват актуален обществен интерес също ще бъдат обработвани, анализирани и представяни. 

Социална политика

В областта на социалната политика основните направления, в които порталът ще визуализира данни са:

 • Социални предприятия;
 • Хора с увреждания;
 • Достъп до социални услуги;
 • Дългосрочна грижа.

Други набори от данни, които засягат посочените направления или преставляват актуален обществен интерес също ще бъдат обработвани, анализирани и представяни. 

Образование

В областта на образователната политика основните направления, в които порталът ще визуализира данни са:

 • Качество на образованието – функционална неграмотност;
 • Преждевременно отпадане от училище;
 • Подготовка и мотивация на учителите;
 • Професионално образование и заетост;
 • Иновативни училища.

Други набори от данни, които засягат посочените направления или преставляват актуален обществен интерес също ще бъдат обработвани, анализирани и представяни.