Среден успех от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - майска сесия 2015 - 2018

Източник

Национален портал за отворени данни (НПОД)

  • Резултати от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети, (2015 г.);
  • Резултатите от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - майска сесия 2016 г.;
  • Среден успех от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - майска сесия 2017 г.;
  • Резултати от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - майска сесия 2018 г.

Липсват данни от „Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование“, достъпен на https://reg.mon.bg/Schools/search. Регистърът няма опция за експорт на данните за всички училища и не посочва 6 или 7 цифровия „Код по Админ“, използван в посочените по-горе данни за 2017 г. и 2018 г. Вместо него е използвана информацията от Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2015, 2017 и 2018 г. от сайта на МОН.

Обработка

Данните за 2015 г. и 2016 г. от НПОД идентифицират всяко училище чрез „Област, Населено място, Име на училище“. Данните за 2017 г. и 2018 г. от НПОД идентифицират всяко училище чрез „Код по админ, Име на училище“.

В данните за 2015 и 2016 г. са допълнени полетата „Код по админ, Вид училище по чл.26 на ЗНП, Вид училище по чл. 10 на ЗНП, Финансира се от“. Допълнени са 1984 записа за държавните зрелостни изпити.

Проблем: 84 записа за 2016 г. за държавните зрелостни изпити не позволяват допълване тъй като е използвано неуникално име, например „Средно общообразователно училище“ за населено място, в което има повече от едно такова.

Уеднаквени са имената на училищата на основа на последната година (2018), тъй като има множество разлики и за 4-те години.