LinguaINCLUSION Европейски модели и добри практики за езикова интеграция на деца-имигранти в началните училища

Цел:

Оптимизиране на капацитета на училищната система за посрещане на увеличаващото се присъствие на деца-имигранти и за осигуряване на гъвкави и интегриращи методи за усвояване на езика от деца на граждани на трети страни.

Приоритет и конкретни цели:

  1. Анализ на разнообразните политики, разработени на национално и регионално ниво (съобразно разпределението на компетенциите в отделните държави-членки) с оглед подпомагане обмена на добри практики в областта на езиковата интеграция на имигранти в началните училища;
  2. Идентифициране на успешни модели на микро ниво (в това число пилотни проекти), при които се разработват и изпробват нови модели и подходи;
  3. Изграждане на капацитет и комуникация между ключовите актьори в системите на началните училища

Проблем, който проектът решава:

За децата на имигрантите в ЕС владеенето на езика, използван в приемащата държава, е основен фактор за успех или провал в рамките на националната образователна система.

Как би било възможно да се оптимизира образователната система, за да е в състояние да поеме нарастващото присъствие на имигрантите и да подпомогне успешното им справяне с началното училище? Има ли предвидими критерии за качество?

Дали последователното дидактично знание за езика на преподаване като втори език е специфичен проблем, свързан с интеграцията?

Дали систематичното разглеждане на първия език е предпоставка за успех в научаването на езика на преподаване като втори език?

Има ли други критерии, произтичащи от личностните особености на учителя?

Посредством сравнение на данните за националните и регионалните образователни системи, анкети сред учители и успеха в научаването на езика на преподаване като втори език  ще бъдат изработени общи критерии за качество на преподаването на езика на преподаване като чужд език. Това представлява гаранция за успеха на децата на имигрантите в образователните системи на ЕС.