Наръчник за доброволци

pic

Задачата на доброволците е да показват на хората на място как се използват е-услугите. Те ще оказват съдействие на жителите на селата в община Радомир.

Наръчникът предоставя указания за демонстрация и обучение за използването на електронни административни услуги.

 

------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Арт Инициативи и Фондация Център за имиграция и интеграция и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.