Политика за околната среда

pic

Екипът на Центъра за имиграция и интеграция е запознат със заключенията на науката и приема, че човешката дейност в много свои аспекти вреди на екосистемите, климата и общественото здраве. Ние сме поели ангажимента да намаляваме влиянието на нашата дейност върху околната среда и да насърчаваме отговорно отношение от страна на всички членове на организацията и на нейните доставчици. Нашата цел е да намалим до минимум въздействието на ЦИИ върху околната среда и да се погрижим бъдещите поколения да могат в максимална степен да живеят, работят и играят в общата ни естествена среда с равен достъп до чист въздух, чиста вода и природни ресурси.

Политика за околната среда