Представяне на комуникационен справочник за популяризиране на електронните административни услуги

pic

На 15 декември екипът ни представи комуникационния справочник за популяризиране на електронните административни услуги, разработен в рамките на проекта.

Комуникационен справочник за популяризиране на електронните административни услуги

-----------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ) и Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.