Представяне на резултатите от първи етап по проект "Приближаване на електронните услуги до гражданите"

pic

Приключи първи етап от проекта "Приближаване на електронните услуги до гражданите". Проектът се изпълнява от Фондация “Център за имиграция и интеграция” в партньорство с Фондация “Център за модернизиране на политики” и е с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП "Добро управление".

По време на онлайн презентацията, проведена на 13 януари, г-жа Трифонова представи резултатите от проведеното проучване за достигането до потребителите на електронни административни услуги. Над 53-ма представители от различни организации и административни структури се запознаха с обобщените мотивите за ползване на електронните публични услуги от гражданите и техните очаквания по отношение на достъпността и качеството на предоставянето им. Получените резултати се основават на преглед на съществуващите глобални и европейски изследвания и състоянието в България, проведено електронно проучване и анализ на резултатите.

Презентация от представянето

-----------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ) и Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.