За проекта

Порталът за данни на Центъра за имиграция и интеграция е създаден в рамките на проект "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)", който се изпълнява от Фондация Център за имиграция и интеграция в партньорство с Фондация Център за модернизиране на политики.

Главна цел

Използване на иновативния граждански потенциал в полза на повишена откритост на управлението

Финансиране

Програма: ЕСФ, ОП Добро управление

Процедура: BG05SFOP001-2.009 Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Източник: Страница на проекта в ИСУН

Период на изпълнение

Декември 2018 - декември 2020.