Демокрация в действие

Индекс на човешките права, 2023 г.

Индексът измерва степента, до която хората са свободни от изтезания от страна на властта, политически убийства и принудителен труд, имат право на собственост и се свобода на движение, вероизповедание, изразяване и сдружаване.