Фактори, свързани с готовността на гражданите за ваксиниране срещу COVID-19

​​​​​България е на последно място в Европа по дял на ваксинираните срещу COVID-19.  Представените данни (43-та седмица) проверяват дали това поведение е обвързано с обществените нагласи и възприятия за управлението и ако да, по какъв начин. За целта е използван метода на корелация.

Обработката на данните показва, че най-високите стойности на положителна корелация (0,74) са между процента на ваксинирани и доверието в здравната система. Това означава, че движението на двата показателя – дял на ваксинираните и степен на доверие – има еднаква посока и сходен интензитет на нарастване. Силна положителна корелация (0,7) има и с доверието към ваксините като цяло.

Корелацията отслабва до умерена (0,52), когато се приложи  показател за доверие от по-високо ниво, тоест към правителството като цяло. Вероятна причина за това е действието на множество други фактори.

Поради различния начин на проследяване на смъртните случаи от/ с COVID-19 в отделните държави, както и публикувана публична информация за неизвестен, но значим брой фалшифицирани имунизационни сертификати в България, контролно е измерена корелацията с коефициента на свръхсмъртност за периода на кризата (excess mortality, брой починали на 1 000 души над средното за периода 2015-2019 г. без отчитане на възрастовата демография). Тя е обратна и силна (-0,75) . Това означава, че се наблюдават заедно висок коефициент на свръхсмъртност и ниски нива на ваксиниране срещу COVID-19 и обратно, нисък коефициент на свръхсмъртност и високи нива на ваксиниране.

Коефициентът на свръхсмъртност е комплексен показател и се влияе от множество фактори: здравна култура и статус на населението, качество на живот, качество на болничната и доболничната помощ и др. Комплексни са и причините за нивото на ваксиниране, които търсим.

В допълнение, в страните с високо ваксинационно покритие свръхсмъртността е натрупана преди постигането му и се задържа, докато в страните с ниско ваксинационно покритие свръхсмъртността продължава да расте.

Посочените две силни корелации и аргументите към тях правят обоснована хипотезата, че ниските нива на ваксиниране срещу COVID-19 се дължат на недоверие в здравната система, по-ниска здравна култура и качество на живот, недоверие във ваксините и в по-малка степен недоверие към  управлението.

Обратната корелация между броя на ваксинираните и доверието в учените е слаба и не може да бъде обяснена на този етап.

Корелация между нивото на ваксиниране срещу Covid-19 и други индикатори

Набор от данни:
Коефициент на корелация:  
 
Източниците на данни са:
  • Стандартен евробарометър 95 (пролет 2021 г.) - въпроси "До колко вярвате на определени институции във вашата страна?", опции "Правителството" и "Здравните и медицинските работници";
  • Евробарометър: Знания и нагласи на европейските граждани към науките и технологиите (лято 2021 г.) - въпроси "Какъв ще бъде ефектът на ваксините и борбата със заразните болести в следващите 20 г. - положителен, отрицателен, или няма да има ефект?", "Съгласен ли сте с твърдението, че учените знаят най-добре какво е добре за хората?", "До колко се интересувате от:" и "До колко сте информирани за:" с опции "Нови медицински открития" и "Нови научни открития и технологични постижения", и "Вярно или не е твърдението: Вирусите са създадени в държавни лаборатории за контрол над свободите ни.";
  • Европейски център за превенция и контрол на болестите (данни за ваксиниране срещу Covid-19);
  • OurWorldInData (данни за смъртност над средната).
 
Данните от изследванията на Евробарометър са скалирани линейно към скала от 0 до 4. Това скалиране не променя коефициента на корелация. Данните за ваксиниране са към 41 седмица на 2021 г., а данните за смъртност над средната - към 40 седмица на 2021 г. (със забавяния от 2-3 седмици за някои от държавите).