Влиянието на коронавирус кризата върху пазара на труда

Сегментиране на новорегистрираните безработни лица по икономически сектори по данни на Агенция по заетостта, септември 2016 г. - 2022 г. Средното е изчислено на база данните за 2016 г. - 2019 г.

Сектор:
 
Общо за всички сектори новорегистрираните безработни през м. април 2020 г. са над 4 пъти средно регистрираните през предходни години. Използвайки посочения индикатор за сравнение със средната стойност през април за предходните години имаме следното разпределение.
 
Най-негативен е ефектът върху следните сектори:
 • Хуманно здравеопазване и социална работа - 16,48 пъти;
 • Хотелиерство и ресторантьорство - 13,47 пъти;
 • Култура, спорт и развлечения - 10,62 пъти;
 • Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 5,03 пъти;
 • Транспорт, складиране и пощи - 4,72 пъти;
 • Преработваща промишленост - 4,26 пъти;
 • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 4,15 пъти;
 • Строителство - 4,07 пъти;
 • Други дейности и услуги - 3,99 пъти;
Средно негативен е ефектът върху следните сектори:
 • Професионални дейности и научни изследвания - 3,52 пъти;
 • Неуточнен отрасъл - 3,34 пъти;
 • Административни и спомагателни дейности - 3,32 пъти;
 • Операции с недвижими имоти - 2,86 пъти;
 • Финансови и застрахователни дейности - 2,49 пъти;
 • Селско, горско и рибно стопанство - 2,3 пъти;
 • Образование - 2,14 пъти;
Минимален ефект (под 100-150 новорегистрирани безработни над средното):
 • Добивна промишленост;
 • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
 • Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;
 • Държавно управление.