образование

Потенциална зависимост между дял на отпаднали I-VIII клас и резултати от националното външно оценяване по общини

Графиката илюстрира много слабата зависимост между дела на отпаднали I-VIII клас и резултатите от националното външно оценяване по общини. По-силна е зависимостта при по-дълъг период на наблюдение на степента на отпадане.

Образование

В областта на образователната политика основните направления, в които порталът ще визуализира данни са:

  • Качество на образованието – функционална неграмотност;
  • Преждевременно отпадане от училище;
  • Подготовка и мотивация на учителите;
  • Професионално образование и заетост;
  • Иновативни училища.

Други набори от данни, които засягат посочените направления или преставляват актуален обществен интерес също ще бъдат обработвани, анализирани и представяни.