Център за имиграция и интеграция

За нас

За нас

Центърът за имиграция и интеграция е организация с идеална цел в обществена полза, регистрирана с дарения на своите основатели. ЦИИ работи за постигането на следните цели:
  • разработване и прилагане на комплексни, новаторски и интердисциплинарни образователни, научни и културни програми, свързани с напредъка на гражданското общество в България и увеличаването на гражданското участие в процеса на правене на политики;
  • проучване и подпомагане на социалната интеграция и личната реализация на млади хора и лица в уязвимо социално-икономическо положение, включително етнически малцинства, бежанци и мигранти;
  • разработване и прилагане на съвременни форми и подходи за защита на човешките права на бежанци и мигранти, борба с расизма и ксенофобията, развиване на междукултурен диалог и интеграция;...

Проекти

„Младежите участват“

2 ноември 2015

Проектът „Младежите участват"се изпълнява в партньорство с организациите CivisPlus, Гърция и Младежка федерация, Турция цели да увеличи участието в младежки дейности на граждани на трети държави, живеещи в страната, в помощ на интеграцията им...

Повече разнообразие, по-малко дискриминация на пазара на труда

27 март 2014

Logo_Di_Di.jpg
Проектът Di&Di изработва стратегии за успешна интеграция на местния/националния пазар на труда за: квалифицирани младежи с миграционен опит жени с миграционен опит и ниска квалификация Основни дейности на проект Di&Di: *Обучение на...

Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество

20 април 2010

"Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество", съфинансиран от Европейския фондза интеграция на граждани на трети стран, "Интегрирана схема за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейности, които имат за цел...

LinguaINCLUSION Европейски модели и добри практики за езикова интеграция на деца-имигранти в началните училища

20 април 2010

Цел: Оптимизиране на капацитета на училищната система за посрещане на увеличаващото се присъствие на деца-имигранти и за осигуряване на гъвкави и интегриращи методи за усвояване на езика от деца на граждани на трети страни Приоритет и конкретни...

Civic Hacking

Доклад "Образование"

23 април 2019

СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Основания за избор на област на политика: образование, здравеопазване, социална политика - обществена значимост 2. Анализ на гражданската активност в областта (през последната 1 година). Основни обществено-значими проблеми,...

Доклад “Социална политика”

23 април 2019

СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Основания за избор на област на политика: обществена значимост 2. Анализ на гражданската активност в областта (през последната 1 година). Основни обществено-значими проблеми, предизвикали най-силен обществен интерес Актуални проблеми в...

Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

27 декември 2018

2_project_sign.jpg
Проектът "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)" се изпълнява от Фондация Център за имиграция и интеграция в партньорство с Фондация Център за модернизиране на...

Публикации

"What about the other?" A Question for Cross-Cultural Education in the 21st Century

book_tt.png
Edited by: Nayla Tabbara
Editor: Notre Dame University - Louaize, Lebanon, Adyan
ISBN: 978-9953-558-27-1
Tihomira Trifinova, The Educational Power of Civil Society, pp. 219 - 228

Опитът на Испания

Опитът на Франция

Опитът на Холандия

Опитът на Великобритания

Опитът на Финландия

Наръчник за имигрантски общности/организации

20 май 2016

Наръчник за младежки работници

20 май 2016

Многообрази е срещу дис криминацията: Стратегии за включване в мултикултурния пазар на труда в ЕС

4 април 2016

Публикацията е изготвена в рамките на проект Di&Di.

Участие в мрежи

Участие в мрежи

Член на мрежата IEFC: http://www.iefc-saturne.eu/ "Anna Lindh" Euro-Medtirreanean Foundation for the Dialogue between Cultures http://www.euromedalex.org Euclid...

Връзки

Връзки


Контакти

гр. София ул. Раковски No 82 тел. 9898402 e-mail:...