Проекти

„Младежите участват“

2 ноември 2015

Проектът „Младежите участват"се изпълнява в партньорство с организациите CivisPlus, Гърция и Младежка федерация, Турция цели да увеличи участието в младежки дейности на граждани на трети държави, живеещи в страната, в помощ на интеграцията им...

Повече разнообразие, по-малко дискриминация на пазара на труда

27 март 2014

Logo_Di_Di.jpg
Проектът Di&Di изработва стратегии за успешна интеграция на местния/националния пазар на труда за: квалифицирани младежи с миграционен опит жени с миграционен опит и ниска квалификация Основни дейности на проект Di&Di: *Обучение на...

Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество

20 април 2010

"Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество", съфинансиран от Европейския фондза интеграция на граждани на трети стран, "Интегрирана схема за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейности, които имат за цел...

LinguaINCLUSION Европейски модели и добри практики за езикова интеграция на деца-имигранти в началните училища

20 април 2010

Цел: Оптимизиране на капацитета на училищната система за посрещане на увеличаващото се присъствие на деца-имигранти и за осигуряване на гъвкави и интегриращи методи за усвояване на езика от деца на граждани на трети страни Приоритет и конкретни...