Потенциална зависимост между дял на отпаднали I-VIII клас и движение на населението по общини

Графиката илюстрира липса на зависимост между дела на отпаднали I-VIII клас и механичен прираст по общини като дял от средно-годишното население (коефициентът на корелация е 0,045) или изселени по общини като дял от средно-годишното население (коефициентът на корелация е 0,065).

Набор от данни: