Социална политика

В областта на социалната политика основните направления, в които порталът ще визуализира данни са:

  • Социални предприятия;
  • Хора с увреждания;
  • Достъп до социални услуги;
  • Дългосрочна грижа.

Други набори от данни, които засягат посочените направления или преставляват актуален обществен интерес също ще бъдат обработвани, анализирани и представяни.